Hướng dẫn tìm kiếm thông tin môn học

- Tìm kiếm thông tin chung và mô tả môn học.

- Sử dụng thanh công cụ tìm kiếm và các tùy chọn để tìm môn học.

- Chọn môn học trên lưới và click để xem chi tiết nội dung môn học.

- Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ: v.counselor@vinschool.edu.vn

Danh sách môn học
Hủy bỏ lọc
Kết quả tìm kiếm
Tìm thấy 63 môn học In danh mục môn học
# Tên môn học Khối lớp Cấp độ môn học Tính chất môn học Tổng số tiết lên lớp Số tiết lên lớp/ tuần Tổng số tiết tự học Môn tiên quyết
1. SAT Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
2. English – Stage 12 (Định hướng IELTS) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
3. Tiếng Hàn 12 Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
4. Tiếng Hàn 11 Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
5. A-Level Ngữ Văn Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
6. A-level Media Studies Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
7. English – Level 12 (Định hướng THPT Quốc Gia) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
8. English – Level 11 (Định hướng IELTS) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
9. English – Level 10 (Định hướng IELTS) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
10. English – Level 9 (Định hướng IELTS) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
11. English – Level 8 (Định hướng IELTS) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
12. English – Level 10 (Định hướng THPT Quốc Gia) Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
13. Tư duy phản biện 2 Khối 12 ___ ___ 0 0 0 Không
14. Thống kê ứng dụng 2 Khối 12 Cơ bản Tự chọn 140 4 70 ASTA1 , ASTA1
15. Giáo dục kỹ năng và phẩm chất 12 Khối 12 Cơ bản Tự chọn 70 2 70 SAVE11 , SAVE11
Hiển thị 15 của 63 môn học